Ouderraad - Werking

 
           
Werking
Lees hier alle info over onze ouderraad na

 

Wat doen we…

De ouderraad bestaat voor en door ouders. De ouders in de ouderraad zijn vrijwilligers die zich inzetten voor alle kinderen van de school, die proberen de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Dit doen ze door te:

Ontmoeten

We organiseren regelmatig activiteiten waar ouders van de Sint-Annaschool mekaar en het schoolteam kunnen ontmoeten, zodat ouders mekaar en de school beter leren kennen en zonder drempelvrees met elkaar in contact kunnen komen.

Ondersteunen

Als ouders stellen we hoge opvoedkundige verwachtingen aan de school en willen we dat ons kind zich maximaal kan ontplooien. We willen de school dan ook ondersteunen door een helpende hand te bieden in allerlei activiteiten alsook door zelf activiteiten te organiseren om financieel bij te dragen aan allerlei schoolse initiatieven en projecten.

Communiceren en informeren

In nauwe samenwerking met de school zorgen we voor een goede communicatie tussen de ouders en de school. We zijn een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties,…

Adviseren

De ouderraad tracht de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren. De oudervertegenwoordigers voor de schoolraad zijn
aangeduid door de ouderraad en maken er ook deel van uit.

Wanneer komen we samen…

De Algemene ouderraad vergadert een zes à zeven tal keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en vangen aan om 20.00 uur. Tijdens deze vergaderingen staat het volgende op de agenda:

o De activiteiten voorbereiden, beslissingen hier rond nemen, verslag over doen en evalueren
o De financiële situatie bespreken en beslissingen nemen over de besteding van de financiële middelen
o Verslag uitbrengen over de verschillende werkgroepen die er bestaan en beslissingen nemen over de voorstellen die vanuit deze werkgroepen naar boven komen
o De onderwerpen behandelen die besproken worden in de schoolraad
o Alle andere relevante onderwerpen die te maken hebben met de realisatie van het opvoedingsproject van de school en de goede samenwerking tussen de ouders en de school, bijvoorbeeld verkeersveiligheid, busvervoer, ….
 
Vergaderkalender   
  • 8 oktober (ontmoetingsmoment)
  • 19 november
  • 14 januari
  • 3 maart
  • 5 mei
  • 23 juni
 

Naast de algemene ouderraad (AOR) is er ook nog een beperkte ouderraad (BOR). De BOR-leden worden vanuit de AOR verkozen. De BOR vergadert ook 5 à 6 keer per jaar. De BOR doet voorbereidend werk voor de AOR-vergaderingendoor informatie te verzamelen en voorstellen uit te werken en leidt de ouderraadwerking in goede banen, door het voorbereiden van de beslissingen die genomen moeten worden. Na goedkeuring staat het bestuur mee in voor de opvolging en de effectieve uitvoering van de voorstellen.